Uslovi poslovanja


1. Opšte odredbe
BCX je platforma za trgovanje u kojoj korisnici BCX mogu trgovati kripto imovinom za konvertibilne marke i druge valute. Kripto imovna je digitalni internetski proizvodi gdje BCX nije stranka u bilo kojoj trgovini. BCX ne prodaje ili ne kupuje kripto imovinu – kripto valute u zamjenu za bilo koju valutu, već samo izvršava i obrađuje naloge u korisničko ime.

2. Uslovi
Ovi uslovi korišćenja utvrdili su uslove pod kojima Digital Asset Management doo Banja Luka, kompanija registrovana u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i njene poslovnice (u daljem tekstu “DAM”), nudi vam mogućnost korištenja DAM web stranice na https://bcx.com/ i pristupu BCX platformi za trgovanje. Otvaranjem naloga na BCX predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika vebsajta (‘’Korisnik’’) i potvrdu Korisnika da je punoljetan i poslovno sposoban. Svaki Korisnik vebsajta koji je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vebsajta, privrednog društva Digital Asset Management doo Banja Luka dobija neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo korišćenja vebsajta.

3. Prava i obaveze
Ovim Uslovima poslovanja određuju se međusobna prava i obaveze strana u poslovima posredovanja u kupovini i prodaji kripto imovine – kripto valuta po nalogu Korisnika u skladu sa Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH ", br. 47/14), Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH ", br. 49/06, 76/11 i 89/11) i drugim nadležnim zakonima.

DAM pruža uslugu posredovanja prilikom kupoprodaje vituelnih (kripto) valuta i izvršava transakcije u roku od 3 radna dana od prijema uplate. U slučaju da DAM nije u mogućnosti da u predviđenom roku obavi transakciju o tome će blagovremeno obavijestiti Korisnika. U slučaju da DAM nije u mogućnosti da izvrši transakciju, iznos koji je Korisnik uplatio će u potpunosti biti vraćen, u onoj valuti u kojoj je uplata i izvršena. Nakon izvršenja transakcije Posrednik će elektronski dostaviti Korisniku obavještenje sa obračunom o izvršenoj transakciji.

Posrednik je ovlašten da obračuna i naplati proviziju i druge troškove u slučaju prodajne transakcije iz iznosa dobijenog od prodaje kripto imovine, odnosno u slučaju kupovnog naloga iz sredstava uplaćenih od strane klijenta u svrhu kupovine kripto imovine.

Pojedini dijelovi ovog vebsajta, kao što je deo koji se odnosi na kupovinu i prodaju kripto imovine, zahtijevaju da se Korisnik registruje. Ukoliko se traži registracija, Korisnik je saglasan da pruži tačne i potpune identifikacione i druge podatke, uključujući skenirani identifikacioni dokument, dokaz o adresi stanovanja, bankovni račun, podatke o vlasničkoj strukturi Korisnika pravnog lica i slično. Odgovornost Korisnika je da obavijesti DAM o promjenama podataka. Svaka registracija je validna samo za jednog individualnog Korisnika. Korisnik je odgovoran za sprječavanje neovlaštenog korišćenja svog naloga.

DAM zadržava pravo da jednostrano uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmjene Uslova korišćenja bez prethodnog obavještavanja Korisnika. DAM zadržava pravo da provjeri da li su Bitkoin adrese korisnika povezane sa TOR marketima (crne berze na Dark Webu) i da uskrati Korisniku pravo korišćenja vebsajta ako se ispostavi da jesu. Takođe, DAM zadržava pravo da provjeri da li se Korisnik nalazi na listi osoba pod sankcijama USA, UK ili EU i da uskrati korisniku korišćenje vebsajta u slučaju da se nalazi. U slučaju suspenzije ili brisanja naloga Korisnika od strane DAM, sve prethodno započete transakcije će biti izvršene ili će iznos koji je Korisnik uplatio u potpunosti biti vraćen. Izmjene Uslova korišćenja se objavljuju na vebsajtu i stupaju na snagu odmah po objavljivanju. Korisnik se obavezuje da neće koristiti vebsajt za protivzakonite aktivnosti.

4. Ograničenje odgovornosti
Korisnik izjavljuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti, Cjenovnikom Posrednika, propisima koji uređuju pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, te sa činjenicom da je izvršavanje transakcije povezano sa rizikom i da je spreman preuzeti rizike moguće zloupotrebe od strane trećih lica.

DAM ne snosi odgovornost za eventualni gubitak virtuelne valute koji je posledica lošeg sistema zaštite na samom sajtu određene virtuelne valute, nepažnje Korisnika ili virusa. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za sigurnost svog računa u bilo kojoj virtuelnoj valuti.

Sve transakcije su nepovratne. Nakon što je transakcija izvršena, DAM ne snosi nikakvu odgovornost za bilo šta što se kasnije dogodi.

DAM ne snosi odgovornost za eventualne greške prilikom transakcije koje su prouzrokovane time što je od strane Korisnika dostavljen pogrešan broj računa.
Ulaganje u Bitcoin ili sličnu virtuelnu imovinu predstavlja visok rizik investiranja i može izazvati finansijske gubitke. Svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi s virtuelnim imovinom čini to na vlastitu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti.

Takođe, DAM nije odgovoran za legalnost, pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja vebsajta.

Korisnik oslobađa DAM od odgovornosti za svu štetu nastalu korišćenjem ili zbog nemogućnosti korišćenja vebsajta. U svakom slučaju maksimalni obim štete za koju DAM može biti odgovoran iznosi 1000 BAM.

5. Intelektualna svojina
DAM ima sva isključiva prava intelektualne svojine na vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašteno korišćenje vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa vebsajta biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.

Pečat ‘’DAM’’ je intelektualna svojina DAM-a i svako neovlašteno korišćenje je strogo zabranjeno.

6. Zaštita podataka
DAM obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH ", br. 49/06, 76/11 i 89/11). Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelne imovine uključujući i Bitcoin I slične kripto valute. Korišćenje vebsajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku u skladu sa Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

7. Oglašavanje
Websajt može sadržavati reklame trećih lica. Oglašivači su odgovorni za materijal objavljen na vebsajtu. DAM neće biti odgovoran za nezakonitosti, greške ili nepreciznost oglašivača kao ni za kvalitet reklamirane robe ili usluga.

8. Završne odredbe
Djelimična ili potpuna neprimjenljivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u cjelini.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju cjelokupan sporazum DAM-a i Korisnika i zamjenjuju sve njihove prethodne sporazume koji se odnose na predmet ovih Uslova korišćenja.

Za rješavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja, strane će pokušati riješiti sporazumno, a u suprotnom priznaju nadležnost nadležnog suda u Banjoj Luci uz primjenu prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.


Image

Zakažite konsultacije